29 Ocak 2020
 • Hidrojeoloji Jeoloji Maden Danışmanlığı

İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüdleri

Yapılacak olan çalışmalar mülga T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nün 19.08.2008 tarih ve 10337 sayılı genelgesi kapsamında format hükümlerine uygun olarak yapılacak olup, konuya esasen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü 28.09.2011 tarih ve 102732 sayılı (2011/9) Plana Esas Jeolojik, Jeolojik – Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt Genelgesine de uyulmaktadır.

 • Karotlu Sondaj Çalışmaları,
 • TSE, ASTM, ISRM standartlarına göre karot log determinasyonu,
 • Fotoğraflama, arşivleme,
 • TS1901/1975’e uygun olarak gerekli örselenmiş / örselenmemiş örneklerin alınması,
 • Yerinde arazi deneyleri (SPT, BST, Presiyometre vb.),
 • Sondaj kuyusu PVC borulanması,
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı / Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nce onaylı laboratuvarlarda TSE standartlarına uygun analiz işlemi,
 • Jeofizik işlemler (sismik kırılma, sismik yansıma, MASW, düşey elektrik sondaj-DES, mikrotremör, çok elektrotlu elektrik özdirenç yöntemi, yer radarı, kuyuiçi sismiği, vb.),
 • Zemin ve kaya türlerinin jeoteknik özellikleri,
 • Hidrojeolojik özellikler (yeraltı suyu durumu, yer üstü suları, içme ve kullanma suyu),
 • Doğal afet tehlikelerinin değerlendirilmesi,
 • Sismik tehlike analiz raporu,
 • İnceleme alanının yerleşime uygunluk değerlendirmesi (uygun alanlar (UA), önlemli alanlar (ÖA), uygun olmayan alanlar (UOA), vb.),
 • Her türlü harita ve kesitleri (mühendislik jeolojisi haritası, jeofizik harita, yerleşime uygunluk haritası, eğim haritası, yeraltı suyu haritası, çoklu doğal risk haritası, sıvılaşma potansiyeli risk haritası, su baskını tehlikesi haritası, kütle tehlikesi haritası, sismotektonik harita, gerçek özdirenç yapı kesiti haritası, TDY 2007 Yerel zemin sınıfları haritası, zemin büyütmesi haritası, zemin hakim titreşim periyot dağılım haritası, yerbulduru haritası, uydu görüntüsü – hava fotoğrafı, jeoloji haritası ve jeolojik kesitler CBS ve CAD ortamında hazırlanıp rapor formatının ekinde sunulmaktadır.