29 Ocak 2020
 • Hidrojeoloji Jeoloji Maden Danışmanlığı

Asit Kaya Drenajı

Madenlerin aranması, çıkarılması, hazırlanması/zenginleştirilmesi veya depolanması sonucunda ortaya çıkan atıkların üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde olduğunu ortaya koymayı hedef alan Ulusal ve Uluslararası mevzuata uygun akademik rapor onaylı maden atıklarının karakterizasyonu ve jeokimyasal karakterizasyon raporu hazırlanmaktadır.

Maden atıklarının depolandığı tesislerin kurulacağı alanın jeolojik, hidrojeolojik, jeokimyasal, hidrokimyasal ve mühendislik jeolojisi, jeolojik-jeoteknik rapor (zemin etüdü, sedde ve şev duraylılık analizleri vb.) çalışmasının yapılarak, tesisin kurulacağı alandaki kayaçların geçirimlilik ve iletimlilik özellikleri belirlenmektedir.

Pasa, Cevher ve Atık malzemesinin asit kaya drenajı potansiyelinin belirlenmesi için jeokimyasal karakterizasyon yapılması ve pasa yönetim planlarını içeren raporlamalar gerçekleştirilmektedir.

Ocak, Yığın Liç ve Atık Barajı drenaj suları ile pasa sızıntı sularının nasıl bertaraf edileceğinin belirlenmesi neticesinde ÇED Raporları’nda sunulmak üzere akademik onaylı raporlamalar gerçekleştirilmektedir.

Maden atığının jeokimyasal özellikleri ve durumu ile ilgili olarak Sülfür (S-2) içeren atıklarda zamanla oluşabilecek asit maden drenajının ve metal liçinin belirlenmesi için statik testler ve bunun sonucuna göre gerekirse kinetik testler yapılmaktadır.

 

 • Sondaj log determinasyon ve/veya pasa-atık malzemesi üretim verilerinin bütünleştirilmesi.
 • 3D Cevher ve Litoloji Modelleme çalışmaları.
 • Pasa yönetim planı doğrultusunda statik test numunelerinin analizlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Maden atığının depolandığı alanın minerolojik, jeoteknik ve jeokimyasal davranış özelliklerinin belirlenmesi.
 • Maden atığının karakterizasyonu, atığın miktarı ve maden atık bertaraf tesisinin sınıfının belirlenmesi.
 • Maden atıklarının geri kazanım, yeniden kullanım ya da maden sahası dışında başka bir sektörde hammadde olarak kullanılması ve kazı boşluklarının doldurulmasının değerlendirilmesi.
 • Kinetik test numunelerinin belirlenmesi.
 • Maden termin planlamasına istinaden kütle denge analizi hesaplamaları.
 • Sızıntı suyu jeokimyasal modelleme çıktıları.
 • Maden atığı oluşmadan önceki mevcut su ve toprak özelliklerinin incelenmesi.
 • Önlem ve bertaraf yöntemlerinin belirlenmesi.
 • Maden atık yönetiminin çevre ve insan sağlığı üzerine muhtemel etkileri, işletme, kapatma ve kapatma sonrasında alınacak önlemler.
 • Maden atıklarının su kaynakları, hava, toprak ve canlı yaşamı üzerine olabilecek etkileri ve alınacak önlemler.
 • Çevresel izleme stratejilerinin belirlenmesi.
 • Atık Yönetimi Planı Raporu hazırlanması.